Statuten

2018TV51381TDV

Nederlandse Vereniging voor Aardbevingstechniek Dutch Earthquake Engineering Association

De vereniging wordt geregeerd door de volgende statuten:

Naam en Zetel Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voorAardbevingstechniek. De Engelse naam van de vereniging is Dutch

  Earthquake Engineering Association.

 2. De Vereniging is gevestigd in de gemeente Groningen.

Doel Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de samenwerking tussenaardbevingstechnici en aardbevingswetenschappers en het bevorderen van on-

  derzoek op het gebied van aardebevingstechniek.

 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. de organisatie van een periodieke nationaal conferentie
  2. het organiseren van seminars
  3. het publiceren van content
  4. het onderhouden van een beurzenprogramma
  5. het onderhouden van contacten met Europese en Internationale verenigingen voor Aardbevingstechniek;

  en voorts door al hetgeen bevorderlijk kan zijn voor het bereiken van de doelen van de vereniging.

Leden
Artikel 3
De vereniging kent:

 1. gewone leden die natuurlijke personen zijn;
 2. privaatrechtelijke rechtspersonen;
 3. publiekrechtelijke rechtspersonen;
 4. leden die voor een opleiding in het hoger onderwijs staan ingeschreven dietoelating geeft tot het lidmaatschap.

1

Vereisten voor lidmaatschap Artikel 4

 1. Als gewone leden kunnen worden toegelaten civiele technici, architecten engeofysici die aan kunnen tonen gedurende meer dan drie jaren een professionele of academische staat van dienst te hebben in aardbevingsgerelateerde projecten of problematiek.
 2. Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen als lid worden toegelaten indien de rechtspersoon aantoonbaar meer dan drie jaren ervaring te hebben met aard- bevingsgerelateerde projecten of problematiek. Het bestuur van de rechtsper- soon wijst zijn vertegenwoordiger bij rechtsgeldig getekende volmacht aan.
 3. Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen als lid worden toegelaten indien de rechtspersoon aantoonbaar meer dan drie jaren ervaring te hebben met aard- bevingsgerelateerde projecten of problematiek. Het bestuur van de rechtsper- soon wijst zijn vertegenwoordiger bij rechtsgeldig getekende volmacht aan.
 4. Studentleden kunnen worden toegelaten indien zij staan ingeschreven in het Centraal Register Hoger Onderwijs ingeschreven opleiding op het gebied van civiele techniek, architectuur of geofysica. De toelating geldt telkens voor één jaar.

Toelatingsprocedure Artikel 5

 1. Het bestuur beslist op verzoeken om toelating tot het lidmaatschap van de ver-eniging. Het bestuur wijst een verzoek om toelating tot het lidmaatschap van de vereniging niet af, dan nadat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met het door het bestuur gemotiveerde voornemen tot niet toelating. De motivatie wordt tijdig aan het aspirant lid bekend gemaakt.
 2. Het bestuur kan aspirant leden verzoeken de mate van ervaring met aardbe- vingsgerelateerde werkzaamheden of problematiek aan te tonen.
 3. Hij, die als lid zoals bedoeld in artikel 3 d. wenst toegelaten te worden, dient jaarlijks, in de maand september of oktober, ten genoegen van het bestuur aan te tonen ingeschreven te staan in een opleiding zoals bedoeld in artikel 4.4.
 4. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en contactgegevens van alle leden zijn opgenomen.

Einde lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

2

 1. door overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging aan het bestuur, welke ingaat aan het eindevan het kalenderjaar waarin de opzegging plaatsvond;
 3. door opzegging namens de vereniging, welke kan plaatsvinden indien eenlid niet meer aan de vereisten van het lidmaatschap, zoals in de statuten gesteld, voldoet, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook indien het in redelijkheid niet van de vereniging ge- vergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of een besluit van de vereniging han- delt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het be- stuur.
 2. Ontzegging uit het lidmaatschap geschiedt door te bestuur. Ontzetting vindt plaats met onmiddellijke ingang.
 3. Van een besluit van opzegging namens de vereniging of van ontzetting wordt het betreffende lid met opgave van redenen ten spoedigste in kennis gesteld. Tegen een besluit tot opzegging of tot ontzetting staat het betrokken lid binnen een maand na in kennisstelling beroep open bij de Algemene Vergadering.
 4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het desbetreffende lid geschorst en kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 5. Een besluit tot opzegging namens de vereniging of tot ontzegging jegens een bestuurder wordt genomen door de Algemene Vergadering. Tegen het besluit van de Algemene Vergadering staat geen beroep open.

Rechten en plichten lidmaatschap Artikel 7

 1. De contributie betalende leden hebben toegang tot de algemene vergadering.Leden die geschorst zijn en daartegen beroep op de algemene vergadering hebben ingesteld, hebben slechts toegang tot de algemene vergadering om de behandeling van het beroep bij te wonen.
 2. Alle leden hebben toegang tot de periodiek door de vereniging te organiseren nationale conferentie.
 3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging verplichtingen, al dan niet van financiële aard, aan de leden opleggen.
 4. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd.

3

Geldmiddelen, contributie Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. ontvangsten uit kennisbijeenkomsten en entreegelden;
  3. donaties, subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage beta- len.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Donateurs Artikel 9

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toe-gelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het

  bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

 3. Toelating tot donateur geschiedt slechts indien de onafhankelijkheid van devereniging ten opzichte van de door de donateur vertegenwoordigde belangen

  gewaarborgd is.

 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen inof krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 5. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijdsdoor opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor

  het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de al-gemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden

  wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minstedrie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende

  voordracht.

 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, ver-deelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan door middel van een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.
 4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke ver- vulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de verantwoordelijkheid van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van

4

maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

 1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt afvolgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 2. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een ver- gadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Indien niet zoveel leden in de algemene vergadering ter vergadering aanwezig zijn, dat het in de vorige zin bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen na de eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot ontslag van een bestuurslid worden besloten, mits met tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken.

Bestuursbevoegdheid Artikel 11

 1. Tenzij de statuten anders bepalen is het bestuur belast met het besturen vande vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur be-voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te

  beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

 3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen ende taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelenvan zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn be-

  noemd.

 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver- vreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5

Vertegenwoordiging Artikel 12

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet andersvoortvloeit.
 2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door devoorzitter tezamen met de secretaris of te samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden te samen met een ander bestuurslid.
 3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschre- ven gevallen te vertegenwoordigen.
 4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursle- den toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet an- ders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 5. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in art. 10, vijfde lid, bedoelde handelingen.
 6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
 7. De vereniging wordt op de vergaderingen van internationale associaties van ci- viele technici, architecten en geofysici en aardbevingswetenschappers verte- genwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Algemene Vergadering Artikel 13

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemenevergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene

  vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur die gewenst acht.

 3. De algemene vergaderingen wordt bijeengeroepen door het bestuur, met in-achtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan alle in artikel 3 eerste lid bedoel- de leden met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stem- men in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een alge- mene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

6

 1. Indien aan het verzoek in het vierde lid binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid. De verzoekers kun- nen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 2. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. jaarverslag van het bestuur;
  3. verslag van de penningmeester;
  4. verslag van de kascommissie;
  5. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
  6. vaststelling van de contributies;
  7. vaststelling van de begroting;
  8. benoeming bestuursleden;
  9. benoeming commissieleden.

Besluiten van de organen van de vereniging Artikel 14

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering,alsmede al die commissies en personen die door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. Besluiten van organen van de vereniging worden genomen bij gewone meer- derheid van de uitgebrachte stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.
 3. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ver-worpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Of een stem- ming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 5. Ieder lid en iedere bestuurder is gerechtigd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid of bestuurslid. Degene die gemachtigd wordt kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
 7. Besluiten van het bestuur van de vereniging kunnen buiten de vergadering vanhet bestuur worden genomen, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van de raad zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken.
 8. Van het verhandelde in een vergadering van een orgaan van de vereniging worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van dat orgaan worden goedgekeurd.

7

Bureau Artikel 15

 1. Aan de vereniging is een Bureau verbonden dat het bestuur administratief enbestuurlijk ondersteunt. De secretaris van het bestuur geeft leiding aan de

  werkzaamheden van het bureau.

 2. Het Bureau is in het bijzonder belast met de voorbereiding van de periodiek teorganiseren nationale conferentie.

Boekjaar en beheer der middelen Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging en van allesbetreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 3. Het bestuur stelt jaarlijks, voor één juni, de jaarrekening met toelichting be- treffende het verstreken boekjaar op, alsmede het jaarverslag.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden vol- gens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbe- noembaar.
 5. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 6. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de re- kening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelin- gen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging Artikel 17

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemenevergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

8

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, toezenden aan alle in artikel 3 lid 1 bedoel- de leden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden in artikel 3 lid 1 bedoelde toegezonden.

 1. Het bepaalde in de leden 1. en 2. van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle in artikel 3 lid 1. bedoelde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitge- brachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de in artikel 3 lid 1. bedoelde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van die leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en vereffening Artikel 18

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de al-gemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uit- gebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de in artikel 3 lid 1 bedoelde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 3. lid 2 van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde ver- gaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
 5. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
 6. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffe- ning van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepa-

9

lingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de be- waarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk Reglement Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wij-zigen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar diegeen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

10